Saturday 15 juni 2024

Afspraken met partners

Voor een kenniskring is het van essentieel belang dat zijn deelnemers up-to-date kennis op het gebied van internal auditing krijgen aangeboden. Om die reden heeft het bestuur bewust gezocht naar vormen van structurele samenwerking met partner-kennisorganisaties.

KwaliteitsInstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

In juli 2012 zijn de Stichting KADO en het KwaliteitsInstituut Nederlandse Gemeenten (KING) een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Hiermee wil de stichting verder invulling geven aan haar streven om met andere kennisorganisaties samen te werken aan een verdere verbetering van de bedrijfsvoering. KING adviseert onafhankelijk, begeleidt, stimuleert, en ondersteunt gemeenten in hun organisatie(-ontwikkeling) en uitvoering van gemeentelijke taken, zo valt op zijn website te lezen. Gemeentelijke internal auditors doen dat ook op hun wijze, reden waarom het bestuur meent met KING een goede partner te hebben gevonden. 

Overige organisaties

Met de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) heeft de stichting KADO een oriënterend gesprek gevoerd. De VSO behartigt de belangen van bureaus die zich bezig houden met lokaal en regionaal onderzoek. Deze bureaus zijn van oorsprong verbonden aan gemeenten, provincies of semi-overheidsinstellingen. In het algemeen gaat het om bureaus voor onderzoek en statistiek in de grotere gemeenten in Nederland. Beide partijen hebben de wens uitgesproken elkaar te informeren over elkaars activiteiten en waar nodig te participeren.

Onder voorzitterschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een kenniskring voor decentrale overheden werkzaam op het gebied van risicomanagement en weerstandsvermogen. De stichting KADO heeft met deze kenniskring afgesproken om elkaar over en weer uit te nodigen op basis van een standing invitation. Inimddels hebben beide partijen van deze uitnodiging gebruik gemaakt. Tevens bestaat de mogelijkheid tot uitwisseling van sprekers en/of onderwerpen.

© 2010 Stichting KADO | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer