Sunday 16 juni 2024

Statuten en reglementen

De stichting Kenniskring Auditing Decentrale Overheden is op 9 november 2009 bij notariële akte opgericht. In deze akte zijn met name de volgende zaken geregeld:

  • Doelstelling van de stichting
  • Bestuursaangelegenheden (samenstelling, bevoegdheden, besluitvorming en lidmaatschap)
  • Financiële aangelegenheden (jaarstukken, vermogen)

Klik voor een volledig inzicht in de akte naar: oprichtingsaktestichtingKADO.pdf
De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Den Haag onder dossiernummer 27360261.

De doelgroep van de stichting bestaat uit auditors en andere functionarissen die werkzaam zijn bij een decentrale overheid en die zich bezighouden met het uitvoeren (of laten uitvoeren) van audits of andere vormen van onderzoek. Onder decentrale overheid moeten niet alleen gemeenten en provincies worden verstaan, ook waterschappen en stadsregio's vallen hieronder.

De relatie tussen de stichting en de aangesloten auditors is opgenomen in een reglement. In dit reglement zijn de volgende zaken opgenomen:

  • Uitgangspunten van de stichting
  • De thema's die de stichting nader zal onderzoeken
  • De taken van het bestuur
  • De verwachtingen van het bestuur ten aanzien van de aangesloten auditoren
  • De ondersteuning door de Amsterdam Business School

In goed overleg met de auditors kan het bestuur dit reglement wijzigen. Klik voor de laatste versie naar: reglementKADO.pdf

Nieuwe deelnemers kunnen eenmalig een bijeenkomst bijwonen, daarna ontvangen zij een uitnodiging om lid te worden. Alleen door middel van aanmelden mogen deelnemers op een bijeenkomst komen. Na aanmelding ontvangt elke deelnemer van ons een bevestiging.

Iedere auditor participeert op persoonlijke titel in de kenniskring. De participatie is gebaseerd op wederkerigheid. Een auditor kan dus niet volstaan met het halen van kennis op het gebied van auditing halen maar zal ook zelf kennis moeten inbrengen. Om die reden kijkt het bestuur bij de aanmelding van een auditor als participant ook naar de omvang en kwaliteit van de auditfunctie van de desbetreffende decentrale overheid. Mocht deze zodanig gering zijn dat een goede inbreng van kennis niet goed mogelijk is, dan besluit het bestuur afwijzend op het verzoek tot deelname aan de kenniskring.

De Stichting is er voor de aangesloten internal auditoren. Hun kennisbehoefte is leidend voor de activiteiten van de stichting. Om die reden heeft het bestuur bij hen geïnventariseerd welke thema's zij relevant vinden. Klik voor een volledige lijst naar deze pagina.

Deze lijst is een momentopname. Afhankelijk van de ontwikkelingen in het vakgebied auditing en de actualiteit waarmee de aangesloten auditoren te maken krijgen, kan de kennisbehoefte wijzigen. Het bestuur zal daarom regelmatig afstemmen met de deelnemers of de lijst actueel is.

Evenals over voorgaande jaren is over 2022 een kascontrole uitgevoerd op de administratie en financiële jaarstukken van de stichting. Klik voor de uitkomsten naar het verslag van de kascontrolecommissie.

De stichting KADO beschikt over een privacy statement waarin is geregeld hoe zij omgaat met persoonsgegevens.

Deelnemers kunnen zich aanmelden bij de eigen LinkedIn-groep van de stichting KADO. Aan deelname zijn de volgende spelregels verbonden. Het uitgangspunt is om alle informatie die in de KADO-groep wordt aangeboden en hierin wordt gedeeld altijd vertrouwelijk te behandelen. Dit geldt in het bijzonder voor de ingebrachte casussen (bij voorkeur geanonimiseerd): die blijven binnen de groep. Alleen degene die de casus inbrengt kan toestemming verlenen voor verdere verspreiding. Ook de persoonsgegevens van de afzonderlijke deelnemers worden niet verspreid. Ze zijn door het besloten karakter van de groep (instellingen) niet zichtbaar voor LinkedIn-gebruikers die geen deel uitmaken van de KADO-groep. Het bestuur van de Stichting KADO geeft geen toestemming om persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan directe communicatie over KADO-activiteiten.

 

© 2010 Stichting KADO | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer